THÔNG BÁO
Chào mừng bạn đã đến với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.
Hệ thống này được sử dụng để đăng ký, khai báo, xin cấp giấy phép đối với các cơ sở bức xạ.
Để sử dụng hệ thống mỗi cơ sở bức xạ phải đăng ký một tài khoản truy cập.
Người quản trị hệ thống sẽ duyệt thông tin của cá nhân và cơ sở, sau đó sẽ gửi e-mail cấp tài khoản.
Khi đăng ký thành công, bạn sẽ vào hệ thống khai báo các bộ hồ sơ (có thể xem hướng dẫn sử dụng trong phần Trợ giúp)
Đăng nhập